Verksamhet

Vår
verksamhet

Vår målsättning är att allmänningarna ska vara ett föredöme i ortens skogsbruk.

Evert Bäckström, entreprenör som kör heltid åt Häradsmarken

De 12 allmänningarna och stiftelsen vi förvaltar omfattar totalt 28.500 ha mark, varav 25.100 ha skogsmark. Enligt gällande skogsbruksplaner avverkas närmare 120 000 kubikmeter fub varje år fördelat på slutavverkning, gallring och övrig avverkning. Virket säljs till flera av de stora köparna i regionen.

Alla allmänningarna är medlemmar i skogsägarföreningen Södra, som också är är en betydande kund. En inte obetydlig del av den årliga volymen säljs i form av rotposter sk. leveransrotköp, dvs virket säljs ”på rot”. Skogsskötseln sker med en mycket hög ambition enligt en gemensam skogsvårdspolicy. Vår målsättning är att allmänningarna ska vara ett föredöme i ortens skogsbruk.

Häradsallmänningarna har upprättade Gröna skogsbruksplaner och skogsbruket är dubbelcertifierat enligt FSC och PEFC. Rutiner för arrenden, hyror m m är likriktat mellan allmänningarna. Försäljningar av främst bostäder har skett under lång tid. Fortfarande är dock antalet olika upplåtelser tämligen stort och kan uppdelas enligt följande:

Arrenden

​Jordbruk, sidoarrende

Gårdsarrenden

Jakt

Fiske

Bostäder
Permanent

Fritid

Övrigt

Summa

Bolagets
uppgifter

Inom förvaltningsbolaget handhas alla frågor med endast allmänningarnas (delägarnas) intressen som vägledande. Bolaget är helt fristående och kan självständigt agera på virkesmarknaden och i upphandlingar. Reglementets krav på egen anställd skoglig personal kan uppfyllas.

Genom samverkan ökar underlaget för personal m m.Tack vare större underlag kan rationaliseringar ske successivt. Vid t ex pensionsavgångar ses organisationen över, vilket medfört att allmänningarnas förvaltningskostnader har minskat under åren. Ett större underlag vid försäljning av olika virkessortiment ger större tyngd vid förhandlingar och förbättrade premier för allmänningarna. Detta har visat sig ge stora belopp.

Likaså ges stora rabatter vid större mängd inköpta varor eller tjänster. Även allmänningarnas penningplaceringar kan ges bra villkor tack vare sammantaget stora belopp. Utbyte mellan allmänningarna av erfarenheter vid handläggning av olika frågor liksom gemensamma rutiner, avtal mm leder till bra förutsättningar för en välskött egen förvaltning. Vi svarar för kontorsadministration, arbetsledning, planering av avverkning och skogsvård, kvalitetssäkring samt upphandling av entreprenadtjänster för allmänningarnas räkning.

Allmänningarnas styrelse m.m utgörs enligt följande:

Boberg

​Ingemar Nilsson, ordförande

Tel: 070-936 77 80

Dal

​Emil Carlsson Ramö

Tel: 070-243 21 54

Gullberg

Claes Mattsson

tel: 070-099 95 30

Göstring

​Hans Carlander

Tel: 070-322 67 26

Hammarkind

​Johan Ringborg

Tel: 070-317 58 89

Hanekind

Stefan Magdesjö

Tel: 070-510 75 87

Kinda

Ulf Runesson, v ordförande

Tel: 070-0910806

Lysing

​Göran Berglund

Tel: 070-651 10 50

Memming

Lars Magnus Rydberg

Tel: 070-914 70 77

Norra Vedbo

​Erik Isakson

Tel:070-652 12 32

Valkebo

​Tomas Åkesson

Tel: 070-638 00 06

Åkerbo

Göran Carlsson

Tel: 070-312 82 65

Anställd
personal

Personalrationaliseringar har skett genom minskad administration och ökande maskinarbeten. År 1988 arbetade nio skogvaktare på dessa 12 allmänningar, idag två. Under samma tid har de kollektivanställda minskat från ca 50 (varav 4 maskinförare) till dagens två, Krister och Björn, som arbetar som planerare/skogsarbetare.. Minskningen av antalet skogsarbetare beror främst på en ökad användning av entreprenörer.

Allmänningarna ersätter bolaget för förvaltning (kostnader för tjänstemän, kontor, rutiner m m) enligt särskilt överenskommen %, som grundar sig på allmänningens areal, avverkning, antal upplåtelser m m. Kostnaden beräknas och fastställs enligt budget och betalning sker två gånger per år. För manuell arbetskraft betalas en budgeterad timtaxa. När tillfälligt anställda tas in för t ex plantering beräknas ersättningen särskilt.

Miljö-
arbete

Allmänningarnas skogar har i hundratals år skötts med hög ambition för att producera högkvalitativ råvara till skogsindustrin och andra nyttigheter till delägarna och allmänhet. Allmänningarna är certifierade enligt FSC® och PEFC™ (FSC License Code; FSC-CO14930). Certifieringen innebär att skogen aktivt brukas för produktion med hänsyn till natur- och kulturvärden, friluftsliv och de som arbetar i skogen.

Skogsproduktionen skall vara ekonomiskt uthållig och ståndortsanpassad. De sociala riktlinjerna omfattar anställningsförhållanden, arbetsmiljö, organisation, kompetens, allemansrätt och landbygdsutveckling.

Ytterligare information kan fås av VD Jan Persson.