Verksamhet

Vår
verksamhet

Förvaltaren flyger drönaren ”Häradsfalken”.

Vår målsättning är att allmänningarna ska vara ett föredöme i ortens skogsbruk.

Evert Bäckström, entreprenör som kör heltid åt Häradsmarken

De 12 allmänningarna  vi förvaltar omfattar totalt 28.500 ha mark, varav 25.500 ha skogsmark. Enligt gällande skogsbruksplaner avverkas närmare 120 000 kubikmeter fub varje år fördelat på slutavverkning, gallring och övrig avverkning. Virket säljs till flera av de stora köparna i regionen.

Alla allmänningarna är medlemmar i skogsägarföreningen Södra, som också är är en betydande kund. En stor del av den årliga volymen säljs i form av leveransrotköp, både från slutavverkning och gallring. Skogsskötseln sker med en mycket hög ambition enligt en gemensam skogsvårdspolicy. Vår målsättning är att allmänningarna ska vara ett föredöme i ortens skogsbruk.

Häradsallmänningarna har sina kartor och skogsregister i ett modernt GIS -system  och skogsbruket är dubbelcertifierat enligt FSC® och PEFC. Allmänningsskogarna laserskannades 2008, vilket vi var bland de första i Sverige att göra. 2016 uppdaterades registret med hjälp av bildmatchning, främst för att få nya höjder. Två av allmänningarna har erhållit nya skannade data från 2021 och vi väntar på att de övriga ska bli klara under kommande år.  Avverkningsberäkningar utförs fortlöpande med hjälp av Heurekaprogrammet. Samtliga upplåtelser, arrenden, hyror m m är finns i ett GIS-system och hanteringen sker likriktat mellan allmänningarna. Försäljningar av främst bostäder har skett under lång tid. Fortfarande är dock antalet olika upplåtelser tämligen stort och kan uppdelas enligt följande:

Arrenden

​Jordbruk, sidoarrende

Gårdsarrenden

Jakt

Fiske

Bostäder

Permanent

Fritid

Övrigt

Summa

Bolagets
uppgifter

Inom förvaltningsbolaget handhas alla frågor med endast allmänningarnas (delägarnas) intressen som vägledande. Bolaget är helt fristående och kan självständigt agera på virkesmarknaden och i upphandlingar. Reglementets krav på egen anställd skoglig personal kan uppfyllas.

Genom samverkan ökar underlaget för att tillhandahålla kompetent personal.Tack vare större underlag kan rationaliseringar ske successivt och fortlöpande. Effektivisering med hjälp av ny teknik och organisation har gett och kommer att ge en mer kostnadseffektiv och kvalitativt bättre förvaltning. Ett större underlag vid försäljning av olika virkessortiment ger större tyngd vid förhandlingar och förbättrade premier för allmänningarna. Detta har visat sig ge stora belopp.

Likaså ges rabatter vid större mängd inköpta varor eller tjänster. Även allmänningarnas penningplaceringar kan ges bra villkor tack vare sammantaget stora belopp. Utbyte mellan allmänningarna av erfarenheter vid handläggning av olika frågor liksom gemensamma rutiner, avtal mm leder till bra förutsättningar för en välskött egen förvaltning. Vi svarar för kontorsadministration, arbetsledning, planering av avverkning och skogsvård, kvalitetssäkring samt upphandling av entreprenadtjänster för allmänningarnas räkning.

Allmänningarna med respektive ordförande:

Boberg

​Ingemar Nilsson

Tel: 070-936 77 80

Dal

​Stefan Kellander

Tel: 070-5544097

Gullberg

Claes Mattsson

tel: 070-099 95 30

Göstring

​Peter Malmström, vice ordförande

Tel: 070-824 05 99

Hammarkind

​Johan Ringborg

Tel: 070-317 58 89

Hanekind

Stefan Magdesjö, ordförande

Tel: 070-510 75 87

Kinda

Carl-Henrik Nilsson, 

Tel: 070-623 67 67

Lysing

​Göran Berglund

Tel: 070-651 10 50

Memming

Lars Magnus Rydberg

Tel: 070-914 70 77

Norra Vedbo

​Kjell Axelsson

Tel:070-542 15 93

Valkebo

​Anders Nilsson

Tel: 070-6039766

Åkerbo

Göran Carlsson

Tel: 070-312 82 65

Anställd
personal

Personalrationaliseringar har skett genom minskad administration och ökande maskinarbeten. År 1988 arbetade nio skogvaktare på dessa 12 allmänningar, idag två. Under samma tid har de kollektivanställda minskat från ca 50 (varav 4 maskinförare) till dagens två, Krister och Björn, som arbetar som planerare/skogsarbetare. Minskningen av antalet skogsarbetare beror främst på en ökad användning av entreprenörer.

Allmänningarna ersätter bolaget för förvaltning (kostnader för tjänstemän, kontor, rutiner m m) enligt särskilt överenskommen %, som grundar sig på allmänningens areal, avverkning, antal upplåtelser m m. Kostnaden beräknas och fastställs enligt budget och betalning sker två gånger per år. För manuell arbetskraft betalas en budgeterad timtaxa. När tillfälligt anställda tas in för t ex plantering beräknas ersättningen särskilt.

Miljö-
arbete

Allmänningarnas skogar har i hundratals år skötts med hög ambition för att producera högkvalitativ råvara till skogsindustrin och andra nyttigheter till delägarna och allmänhet. Allmänningarna är certifierade enligt FSC® och PEFC (FSC License Code; FSC®-CO14930). Certifieringen innebär att skogen aktivt brukas för produktion med hänsyn till natur- och kulturvärden, friluftsliv och de som arbetar i skogen.

Skogsproduktionen skall vara ekonomiskt uthållig och ståndortsanpassad. De sociala riktlinjerna omfattar anställningsförhållanden, arbetsmiljö, organisation, kompetens, allemansrätt och landbygdsutveckling.

Ytterligare information kan fås av VD Jan Persson.