VBIN Häradsmarken2016

betesinventering. 2016 östergörland

Vi utför årligen en egen betesskadeinventering på allmänningarna som vi kallar för VBIN (ViltBetesINventering).  Inventeringen görs efter midsommar varje år eftersom vi då kan se det allt mer eskalerande sommarbetet. Detta skiljer VBIN mot den nationellt genomförda inventeringen ÄBIN som Skogsstyrelsen genomför som utförs under april, således innan sommarbetet sker. I ÄBIN noteras föregående års sommarbete, ett bete som då är svårt att urskilja eftersom de då nästan ett år gamla skadorna är svåra att se.

I VBIN undersöker vi alla talldominerade bestånd mellan 0,3 till 3 m höjd där cirkelprovytor slumpvis läggs ut i vilka färskt betade talltoppar noteras fördelat på vinter- och sommarbete. Resultatet kan därför sägas vara en totalinventering men eftersom antalet bestånd på en allmänning inom valt höjdintervall är begränsat blir resultatet inte statistiskt tillförlitligt.  Inventeringen är dock mycket värdefull lokalt  och särskilt för att se utvecklingen över åren. VBIN utförs i Östergötland även av Holmen, Boxholm skogar och Linköpings stift.

Sammantaget visar 2016 års VBIN att drygt 23 % av tallarna är färskt betade och att mer än hälften är i form av sommarbete. Trenden är att vinterbetet minskar något men att sommarbetet ökar i minst motsvarande grad. Denna trend går även att utläsa i ÄBIN resultaten och en förklaring kan vara att tillgången på det bästa klövviltfodret RASE (RönnAspSälgEk), minskar  och att vi har mycket långt kvar till en balans mellan foder och vilt. Denna obalans gör att det i stort sett bara finns tall kvar för älgarna att beta, mycket beroende på rådjur, dovvilt och kronvilt ”äter undan” de viktiga RASE arterna innan de kommit upp till älgbetningshöjd.

Viltbetesfrågan har av Häradsmarken identifierats som den  i särklass viktigaste skogskötselfrågan och det är en ödesfråga för skogsbruket att komma tillrätta med viltbetet så att vi kan bedriva ett långsiktigt brukande av skogen där vi kan använda andra trädarter än bara gran och björk.