VBIN Häradsmarken2017

12 häradsallmänningar i Östergötland och Småland samt två privata fastigheter har inventerats enligt VBIN (viltbetesinventering) för 5:e året i rad enligt samma metod.

Häradsmarken AB  har satt upp tre mål för viltförvaltningen:

  1. Andelen färska skador (vinter +sommarbete) ska understiga 6 % av huvudstammarna av tall. (4% enligt Skogsstyrelsens ÄBIN mätning)
  2. Rönn, Asp, Sälg, Ek ska kunna bilda träd (positiv konkurrensstatus enligt ÄBIN)3.
  3. Slaktvikterna på älgkalv ska i medeltal överstiga 70 kg.

 

 

Målet för andelen färska skador. Undersökningen visar att tre av allmänningarna och de två egendomarna klarar betesmålet. På de flesta allmänningar har skadorna minskat även om det är långt kvar till målet. På två allmänningar (Boberg och Valkebo) har skadorna ökat.

Skillnaderna är stora i skadenivåer och allmänningarna ligger geografiskt spridda varför det inte är korrekt att räkna medeltal på hela studien.

Sommarbetet har överlag minskat, vilket är mycket positivt, även om det kan bero på årsvariation.

RASE målet, att RASE ska ha en positiv konkurrenssituation enligt ÄBIN, har uppnåtts i 13% av ÄBIN-provytorna i länet. VBIN visar att det endast är på Lysing som medelhöjden för RASE överstiger barrets medelhöjd.

Kalvslaktviktsmålet har inte uppnåtts i något av länets ÄFO:n. Medelslaktvikten i länet var för tjurkalv 57 kg och för kvigkalvarna 53 kg.

Klövviltets betestryck utsätter skogen för stora påfrestningar som sänkt tillväxt och kvalitetsförluster. Dessa sammantaget orsakar skogsbruket tiofalt större förluster än vad jakten ger intäkter.

Betestrycket orsakar även ekologisk obalans i skogen som sannolikt kommer att drabba arter, särskilt de som på något sätt är knutna till buskar och lövträd.

Även om betesskadorna på många håll minskat är skogen fortfarande i behov av kraftfulla åtgärder innebärande en rejält minskad klövviltstam så att balansen mellan klövviltet och bete kan återställas.