Valkebo

Valkebo Häradsallmänning är belägen i Linköpings och Mjölby kommuner och omfattar totalt 1 693 ha varav 1 467 ha är produktiv skogsmark. Enligt gällande avverkningsberäkning kan över 9 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter och andra hushållningsaspekter beslutades den långsiktiga avverkningsnivån till 7 000 m3fub.

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles den 11 april 2018 kl. 10.00 på Ryttargårdskyrkan. Anmäl ditt deltagande till

allmänningskontoret senast den 29 mars på tfn 013-31 46 25