Valkebo

Valkebo Häradsallmänning är belägen i Linköpings och Mjölby kommuner och omfattar totalt 1 694 ha varav 1 482 ha är produktiv skogsmark. Enligt gällande avverkningsberäkning kan över 9 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter och andra hushållningsaspekter beslutades den långsiktiga avverkningsnivån till 7 000 m3fub.

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

 

Styrelsen & Förvaltningen