Valkebo

Valkebo Häradsallmänning är belägen i Linköpings och Mjölby kommuner och omfattar totalt 1 693 ha varav 1 467 ha är produktiv skogsmark. Enligt gällande avverkningsberäkning kan över 9 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter och andra hushållningsaspekter beslutades den långsiktiga avverkningsnivån till 7 000 m3fub.

Ordinarie stämma hålls onsdagen den 2018-04-11. Närmare tid och plats meddelas senare.