Valkebo

Valkebo Häradsallmänning är belägen i Linköpings och Mjölby kommuner och omfattar totalt 1 682 ha varav 1 462 ha är produktiv skogsmark. Enligt gällande avverkningsberäkning kan över 9 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter och andra hushållningsaspekter beslutades den långsiktiga avverkningsnivån till 7 000 m3fub.

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles den 15 april 2021 kl. 10.00. På grund av rådande pandemilagstiftning kommer stämman att hållas som videomöte.

Punkter enligt reglementet samt försäljning av fastighet och mark.

Anmäl ditt deltagande till allmänningskontoret senast

den 9 april på e-post kontakt@haradsmarken.se och ange namn samt egen e-post för att kunna erhålla länk till videomötet.

Styrelsen & Förvaltningen