Norra Vedbo

Norra Vedbo Häradsallmänning är belägen i Tranås kommun och omfattar totalt 2 556 ha varav 2 277 ha är produktiv skogsmark, Enligt gällande avverkningsberäkning kan 12 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms den långsiktiga avverkningsnivån till 11 000 m3fub

Delägarstämmor 2017

inom Norra Vedbo Häradsallmänning

hålles för delägare inom följande distrikt:

Linderås den 21/9 kl. 19.00 hos Urban Jansson, Sjöarp

Lommaryd den 28/9 kl. 19.00 hos Staffan Sjöberg, Gränseryd

Marbäck den 21/9 kl. 19.00 hos Johan Örfelth, Öringe

Trehörna den 27/9 kl. 19.00 hos Per-Johan Gustafsson, Rödje Gård

Säby den 29/9 kl. 10.00 hos Torbjörn Johansson, Ballstorp

Vireda den 25/9 kl. 19.00, sockenstugan i Vireda

Ärende: Val av ordförande och distriktsombud

samt suppleanter för dessa för tiden 1/1 2018 –

31/12 2021

Ordföranden i resp. distrikt