Norra Vedbo

Norra Vedbo Häradsallmänning är belägen i Tranås kommun och omfattar totalt 2 549 ha varav 2 272 ha är produktiv skogsmark, Enligt gällande avverkningsberäkning kan 12 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms den långsiktiga avverkningsnivån till 11 000 m3fub

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles den 23 mars 2023 kl.10.00 på Norraby Krog.

Kaffe serveras från 09.30.

Punkter enligt reglementet.

Allmänningsstyrelsen