Norra Vedbo

Norra Vedbo Häradsallmänning är belägen i Tranås kommun och omfattar totalt 2 556 ha varav 2 277 ha är produktiv skogsmark, Enligt gällande avverkningsberäkning kan 12 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms den långsiktiga avverkningsnivån till 11 000 m3fub

Norra Vedbo Häradsallmänning

Ordinarie allmänningsstämma 2019 för delägarna äger rum

den 28 mars kl. 10.00 i Vännersten

Kaffe serveras från kl. 09.30.

Årsredovisning kan fås efter hänvändelse per tel. 013-31 46 25.

Ärenden: Enligt reglemente och försäljning av mark.

Allmänningsstyrelsen