Memming

Memmings Häradsallmänning omfattar 1 068 ha varav 881 ha produktiv skogsmark beläget strax söder om Norrköpings tätort. Enligt kontinuerligt reviderade avverkningsberäkningen och vald avverkningsstrategi kan 4 500 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn dessutom tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms en lämplig avverkningsnivå till 4 000 m3fub.
Antalet mantal i häradet är ca 110 vilka fördelas på 58 delägare. Allmänningen förvaltas av styrelsen och Häradsmarken AB i vilket Memmings Häradsallmänning är delägare.

Delägarstämma inom Memmings Häradsallmänning hålles för delägare inom följande distrikt:

Borg den 20/9 kl. 19.00 hos Lars Rydberg, Eksunds Gård

Ärende: Val av ordförande och distriktsombud samt suppleanter för dessa för tiden 1/1 2018 – 31/12 2021.

Ordföranden i distriktet