Memming

Memmings Häradsallmänning omfattar 1 054 ha varav 875 ha produktiv skogsmark beläget strax söder om Norrköpings tätort. Enligt kontinuerligt reviderade avverkningsberäkningen och vald avverkningsstrategi kan 4 500 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn dessutom tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms en lämplig avverkningsnivå till 4 000 m3fub.
Antalet mantal i häradet är ca 110 vilka fördelas på 58 delägare. Allmänningen förvaltas av styrelsen och Häradsmarken AB i vilket Memmings Häradsallmänning är delägare.

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles den 24 mars 2021 kl. 10.00.

På grund av rådande pandemilagstiftning kommer stämman att

hållas som videomöte. Punkter enligt reglementet.

Anmäl ditt deltagande till allmänningskontoret senast

den 17 mars på e-post kontakt@haradsmarken.se och ange namn

samt egen e-post för att kunna erhålla länk till videomötet.

 

Styrelsen och skogsförvaltaren