Memming

Memmings Häradsallmänning omfattar 1 068 ha varav 881 ha produktiv skogsmark beläget strax söder om Norrköpings tätort. Enligt kontinuerligt reviderade avverkningsberäkningen och vald avverkningsstrategi kan 4 500 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn dessutom tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms en lämplig avverkningsnivå till 4 000 m3fub.
Antalet mantal i häradet är ca 110 vilka fördelas på 58 delägare. Allmänningen förvaltas av styrelsen och Häradsmarken AB i vilket Memmings Häradsallmänning är delägare.

Ordinarie stämma hålls måndagen den 2018-03-12. Närmare tid och plats meddelas senare.