Lysing

Lysings Häradsallmänning är belägen i Ödeshögs kommun och omfattar totalt 4 725 ha varav 4 343 ha är produktiv skogsmark. Enligt den av styrelsen och förvaltningen gjorda avverkningsberäkning och avverkningsstrategin kan 20 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas bedömda effekter har den långsiktiga avverkningsstrategin satts till 18 000 m3fub.

Delägarstämma inom Lysings Häradsallmänning hålles för delägare inom följande distrikt:

St Åby den 25/9 kl. 18.00, Boethallen

Heda den 26/9 kl. 19.00 hos Håkan Fredriksson, Heda Jussberg Solåsen

Svanshals den 27/9 kl. 19.00 hos Johan Glänås, Glänås Lagmansgård

Ärende: Val av ordförande och distriktsombud samt suppleanter för dessa för tiden 1/1 2018 – 31/12 2021

Ordföranden i resp. distrikt