Kinda

Kinda Häradsallmänning är belägen i Kinda kommun och omfattar totalt ha 2 416 ha varav 2 259 ha är produktiv skogsmark, Enligt gällande avverkningsstrategi kan 8 000 m3fub avverkas årligen.

Delägarstämmor 2017

inom Kinda Häradsallmänning

hålles för delägare inom följande distrikt:

Kisa, Ulrika den 21//9 kl. 19.00 hos Bertil Andersson, Sundsnäs

Eneby den 25/9 kl. 19.00 hos Anders Larsson, Rävsala Gård

Horn den 21/9 kl. 19.00 hos Jörgen Rockler, Rumma Gård

Hycklinge den 21/9 kl. 19.00 Pär-Anders Olovsson, Österby Olovsgården

Tidersrum den 26/9 kl. 19.00 Jan Axelsson, Sommenäs

Ärende: Val av ordförande och distriktsombud

samt suppleanter för dessa för tiden 1/1 2018 –31/12 2021.

Ordföranden i resp. distrikt