Hantering av personuppgifter hos Häradsmarken AB

På denna sida hittar du generell information om hur vi på Häradsmarken AB behandlar dina personuppgifter. Det är viktigt att du tar del av och förstår hur vi hanterar uppgifterna och känner dig trygg i hur dina personuppgifter behandlas. Kontakta oss gärna vid eventuella frågor.

All behandling som utförs av Häradsmarken AB sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

På Häradsmarken värnar vi om våra allmänningsdelägare, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarfullt med hänsyn till din integritet och vi eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. Vi har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det. Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för något ändamål som går utöver dessa ändamål.

Vilken information samlar vi in?

Vi på Häradsmarken behandlar personuppgifter som du själv direkt eller indirekt har tillhandahållit oss, i syftet att kunna administrera ditt delägarskap i en häradsallmänning eller liknande delägarskap. Uppgifterna behandlas även för att uppfylla rättsliga skyldigheter såsom bokföringslagen. Syftet kan också vara att administrera förfrågningar och avtal från dig, vilket inkluderar att ge information och service inom ramen för dessa. Detta kan exempelvis vara:

  • Arrenden och upplåtelseavtal
  • Sökt arbete eller trainee plats
  • Registrering via hemsida eller sociala medier
  • Vid köp av produkter eller tjänster från oss.

För administration av ditt delägarskap i häradsallmänningar eller liknande, ligger Lantmäteriets uppgifter från fastighetsregistret som grund. Detta kompletteras sedan med nödvändiga uppgifter för utbetalning av utdelning eller motsvarande. Personuppgifter för andra ändamål inhämtas direkt från dig som kund.

Den lagliga grunden till behandling av personuppgifter är dels av våra avtal med våra delägare och för uppfyllande av våra skyldigheter enligt tvingande lagstiftning; bokföringslagen och lag om Häradsallmänning (1952:166).

Överföring av personuppgifter

Häradsmarken AB måste i vissa fall överföra dina personuppgifter till andra parter, främst Skatteverket men även andra myndigheter kan bli aktuella. Uppgifter kan även överföras till våra IT-leverantörer för förvaltning, utveckling och test av mjukvara. Skulle så ske säkerställer vi att våra IT-leverantörer behandlar uppgifterna i enlighet med denna policy. Vi överför även uppgifter till banker och posttjänsteföretag i samband med utdelningar.

Uppdatering av personuppgifter

Vi uppdaterar i första hand våra personuppgifter genom att samköra med Lantmäteriets aktuella fastighetsregister, vilket i regel utförs vartannat år. Uppdatering däremellan sker på delägarens eget initiativ eller om vi på annat sätt fått reda på tex. en fastighetsaffär. När du inte längre är delägare i någon häradsallmänning eller liknande kommer dina personuppgifter angående ditt delägarskap att raderas inom 2 år. Uppgifter i ej gällande kontrakt och liknande kommer dock att arkiveras tillsammans med kontraktet för allmänningarnas historieskrivning.

Dina rättigheter

  • Du har enligt gällande dataskyddslagstiftning rätt att en gång kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran ska ske skriftligen och skickas till Häradsmarken AB.
  • Du har rätt att invända mot behandlingen.
  • Du kan begära att dina personuppgifter rättas.
  • Du kan också i vissa fall begära att dina personuppgifter raderas, begränsas eller blockeras. Om en sådan begäran inkommer kan det innebära att vi ej kan administrera ditt delägarskap vilket betyder att utdelning och information i framtiden kommer att utebli.
  • Du kan lämna klagomål om Häradsmarken ABs hantering av dina personuppgifter direkt till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
  • Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta Häradsmarken AB. Telefon 0,13-31 46 25 eller kontakt@haradsmarken.se