Hammarkind

Hammarkinds Häradsallmänning är belägen i Söderköpings kommun och omfattar totalt 2 585 ha varav 2 208 ha är produktiv skogsmark.
Enligt den kontinuerligt uppdaterade avverkningsberäkningen och avverkningsstrategin, bedöms 7 500 m3fub vara lämpligt att avverka årligen. För att ta hänsyn tagits till viltbetesskadornas långsiktiga effekter dras volymen ner ytterligare 500 m3fub till 7 000 m3fub.

 

Delägarstämma inom Hammarkinds Häradsallmänning hålles för delägare inom följande distrikt:

Börrum den 25/9 kl. 19.00 hos Göran Pettersson, Norrum Börrum

Gryt den 26/9 kl. 18.00, Gryts Bygdegård

Ringarum den 28/9 kl. 18.00 hos Håkan Sköldkvist, Jordbro

Skällvik den 27/9 kl.18.00 hos Arne Welin, Lilla Ulfvebo

Västra Husby den 27/9 kl. 19.00 hos Anders Harrström, Ringeby Frälsegård

Ärende: Val av ordförande och distriktsombud samt suppleanter för dessa för tiden 1/1 2018 – 31/12 2021.

Ordföranden i distriktet