Hammarkind

Hammarkinds Häradsallmänning är belägen i Söderköpings kommun och omfattar totalt 2 568 ha varav 2 212 ha är produktiv skogsmark.
Enligt den kontinuerligt uppdaterade avverkningsberäkningen och avverkningsstrategin, bedöms 7 500 m3fub vara lämpligt att avverka årligen. För att ta hänsyn tagits till viltbetesskadornas långsiktiga effekter dras volymen ner ytterligare 500 m3fub till 7 000 m3fub.

 

Ordinarie allmänningsstämma

Allmänningsstyrelsen