Hammarkind

Hammarkinds Häradsallmänning är belägen i Söderköpings kommun och omfattar totalt 2 585 ha varav 2 208 ha är produktiv skogsmark.
Enligt den kontinuerligt uppdaterade avverkningsberäkningen och avverkningsstrategin, bedöms 7 500 m3fub vara lämpligt att avverka årligen. För att ta hänsyn tagits till viltbetesskadornas långsiktiga effekter dras volymen ner ytterligare 500 m3fub till 7 000 m3fub.

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles den 13 april 2018 kl. 10.00 på

Ringarums Värdshus, Ringarum.