Hammarkind

Hammarkinds Häradsallmänning är belägen i Söderköpings kommun och omfattar totalt 2 588 ha varav 2 208 ha är produktiv skogsmark.
Enligt den kontinuerligt uppdaterade avverkningsberäkningen och avverkningsstrategin, bedöms 7 500 m3fub vara lämpligt att avverka årligen. För att ta hänsyn tagits till viltbetesskadornas långsiktiga effekter dras volymen ner ytterligare 500 m3fub till 7 000 m3fub.

Hammarkinds Häradsallmänning 2020 

Ordinarie allmänningsstämma för delägarna äger rum

den 12 mars kl. 10.00 på Ringarums Värdshus, Ringarum.

Ärenden: Enl. reglementet.

Allmänningsstyrelsen