Hammarkind

Hammarkinds Häradsallmänning är belägen i Söderköpings kommun och omfattar totalt 2 568 ha varav 2 212 ha är produktiv skogsmark.
Enligt den kontinuerligt uppdaterade avverkningsberäkningen och avverkningsstrategin, bedöms 10 000 m3fub vara lämpligt att avverka årligen. För att ta hänsyn tagits till viltbetesskadornas långsiktiga effekter dras volymen ner ytterligare 500 m3fub till 7 000 m3fub.

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles den 10 april 2024 kl. 10.00 på

Hylinge golfklubb.

 

Allmänningsstyrelsen