Gullberg

Gullbergs Häradsallmänning är belägen i Linköpings, Norrköpings och Motala kommuner och omfattar totalt 2 059 ha landareal varav 1 804 ha är produktiv skogsmark. Avverkningsberäkningen, som utförs och årligen revideras med hjälp av programmet ”Heureka”, visar att en balanserad och långsiktig avverkningsnivå är 9 000 m3fub årligen. Efter att hänsyn tagits till bla. viltbetesskadornas effekter bedöms avverkningsnivån till 8 000 m3fub.

Gullbergs Häradsallmänning 2020
Ordinarie allmänningsstämma för delägarna äger rum
den 11 mars kl. 10.00 i Vreta Kluster (vid Vretaskolan)
Ärenden: Enl. reglementet samt försäljning av hus och tomt.
Allmänningsstyrelsen

Ewert Bäckström