Gullberg

Gullbergs Häradsallmänning är belägen i Linköpings, Norrköpings och Motala kommuner och omfattar totalt 2 059 ha landareal varav 1 804 ha är produktiv skogsmark.
Avverkningsberäkningen, som utförs och årligen revideras med hjälp av programmet ”Heureka”, visar att en balanserad och långsiktig avverkningsnivå är 9 000 m3fub årligen. Efter att hänsyn tagits till bla. viltbetesskadornas effekter bedöms avverkningsnivån till 8 000 m3fub.

Ordinarie stämma hålls fredag 2018-03-23. Närmare tid och plats meddelas senare.