Gullberg

Gullbergs Häradsallmänning är belägen i Linköpings, Norrköpings och Motala kommuner och omfattar totalt 2 059 ha landareal varav 1 804 ha är produktiv skogsmark.
Avverkningsberäkningen, som utförs och årligen revideras med hjälp av programmet ”Heureka”, visar att en balanserad och långsiktig avverkningsnivå är 9 000 m3fub årligen. Efter att hänsyn tagits till bla. viltbetesskadornas effekter bedöms avverkningsnivån till 8 000 m3fub.

Ordinarie allmänningsstämma 2019

för delägarna äger rum den 20 mars kl. 10.00 i Vreta Kluster (vid Vretaskolan)

Ärenden: Enl. reglementet samt köp och försäljning av fastighet.

Allmänningsstyrelsen

 

Ewert Bäckström