Dal

Dals Häradsallmänning är belägen i Ödeshögs kommun och omfattar totalt 510 ha varav 461 ha är produktiv skogsmark.
Enligt gällande avverkningsberäkning kan 2 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms den långsiktiga avverkningsnivån till 1 800 m3fub.
Antalet mantal i häradet uppgår till ca 66. Allmänningen förvaltas av styrelsen och Häradsmarken AB i vilket Dals Häradsallmänning är delägare.

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA 2019

hålles den 10 april 2019 kl 16.00 på Ombergs turisthotell.