Dal

Dals Häradsallmänning är belägen i Ödeshögs kommun och omfattar totalt 510 ha varav 461 ha är produktiv skogsmark.
Enligt gällande avverkningsberäkning kan 2 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms den långsiktiga avverkningsnivån till 1 800 m3fub.
Antalet mantal i häradet uppgår till ca 66. Allmänningen förvaltas av styrelsen och Häradsmarken AB i vilket Dals Häradsallmänning är delägare.

Delägarstämmor 2017

inom Dals Häradsallmänning

hålles för delägare inom distrikt:

Väversunda den 11/9 kl. 18.00, Väversunda församlingshem

Källstad den 28/9 kl. 19.00 hos John Göransson, Hånger Norrgård

Ärende: Val av ordförande och distriktsombud

samt suppleanter för denna för tiden 1/1 2018 –

31/12 2021.

Ordföranden i distrikt