Dal

Dals Häradsallmänning är belägen i Ödeshögs kommun och omfattar totalt 511 ha varav 464 ha är produktiv skogsmark.
Enligt gällande avverkningsberäkning kan 2 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms den långsiktiga avverkningsnivån till 1 800 m3fub.
Antalet mantal i häradet uppgår till ca 66. Allmänningen förvaltas av styrelsen och Häradsmarken AB i vilket Dals Häradsallmänning är delägare.

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

.

Styrelsen och skogsförvaltaren