Dal

Dals Häradsallmänning är belägen i Ödeshögs kommun och omfattar totalt 510 ha varav 463 ha är produktiv skogsmark.
Enligt gällande avverkningsberäkning kan 2 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms den långsiktiga avverkningsnivån till 1 800 m3fub.
Antalet mantal i häradet uppgår till ca 66. Allmänningen förvaltas av styrelsen och Häradsmarken AB i vilket Dals Häradsallmänning är delägare.

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles den 14 april 2021 kl. 16.00.

På grund av rådande pandemilagstiftning kommer stämman att

hållas som videomöte Teams. Punkter enligt reglementet.

Anmäl ditt deltagande till allmänningskontoret senast den 7 april

på e-post kontakt@haradsmarken.se och ange namn

samt egen e-post för att kunna erhålla länk till videomötet.

Styrelsen och skogsförvaltaren