Boberg

”Mr Big” , Bobergs konung. Vi hoppas han får regera i många år till!

Bobergs Häradsallmänning är belägen i Motala kommun och omfattar totalt 2 212 ha landareal varav 2 060 ha är produktiv skogsmark. Enligt den kontinuerligt uppdaterade avverkningsberäkningen och avverkningsstrategin kan 11 000 m3fub avverkas årligen. Efter att hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms den långsiktiga avverkningsnivån till 10 000 m3fub.

 

 

                                

Delägarstämma inom Bobergs Häradsallmänning hålles för delägare inom följande distrikt:

Klockrike den 25/9 kl. 19.00 hos Ulf Gustafsson Helleberga

Kristberg den 28/9 kl. 19.00 hos Bo Andersson, Hållingstorp

Lönsås den 28/9 kl. 19.00 hos Bengt Andersson, Löväng

Skeppsås den 26/9 kl. 19.00 hos Per-Erik Jarander, Rimstad Gård

Vallerstad den 25/9 kl. 19.00, Vallerstad Bygdegård

Ärende: Val av ordförande och distriktsombud samt suppleanter för dessa för tiden 1/1 2018 – 31/12 2021.

Ordföranden i resp. distrikt