Åkerbo

Åkerbo Häradsallmänning är belägen i Linköpings, Norrköpings och Motala kommuner och omfattar totalt 1 662 ha landareal varav 1 471 ha är produktiv skogsmark. Enligt nyligen reviderad avverkningsberäkning kan 8 000 m3fub avverkas årligen vilket innebär en försiktig neddragning av kubikmassan. Efter att även hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms den långsiktiga avverkningsnivån till 7 500 m3fub.

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles den 16 april 2018 kl. 16.30 i Törnevalla Församlingshem. Deltagande anmäls till

allmänningskontoret senast den 6 april,

013-31 46 25 eller kontakt@haradsmarken.se.

 

Bergtäkten vid Ryssbygget