Åkerbo

Åkerbo Häradsallmänning är belägen i Linköpings, Norrköpings och Motala kommuner och omfattar totalt 1 658 ha landareal varav 1 458 ha är produktiv skogsmark. Enligt nyligen reviderad avverkningsberäkning kan 8 000 m3fub avverkas årligen vilket innebär en försiktig neddragning av kubikmassan. Efter att även hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms den långsiktiga avverkningsnivån till 7 500 m3fub.

ORDINARIE ALLMÄNNINGSSTÄMMA

hålles den 14 mars 2024 kl.16.30, Vårdsbergs sockenstuga. Punkter enligt reglementet.

Anmäl ditt deltagande till allmänningskontoret senast den

11 mars på e-post kontakt@haradsmarken.se eller

Tfn 013 -31 44 47.

Styrelsen och skogsförvaltaren

 

 

 

Bergtäkten vid Ryssbygget