Åkerbo

Åkerbo Häradsallmänning är belägen i Linköpings, Norrköpings och Motala kommuner och omfattar totalt 1 662 ha landareal varav 1 471 ha är produktiv skogsmark. Enligt nyligen reviderad avverkningsberäkning kan 8 000 m3fub avverkas årligen vilket innebär en försiktig neddragning av kubikmassan. Efter att även hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms den långsiktiga avverkningsnivån till 7 500 m3fub.

 

Stämma 2019 Åkerbo Häradsallmänning

hålles den 9 april 2019 kl 16.30 i Törnevalla församlingshem.

Bergtäkten vid Ryssbygget