Åkerbo

Åkerbo Häradsallmänning är belägen i Linköpings, Norrköpings och Motala kommuner och omfattar totalt 1 662 ha landareal varav 1 471 ha är produktiv skogsmark. Enligt nyligen reviderad avverkningsberäkning kan 8 000 m3fub avverkas årligen vilket innebär en försiktig neddragning av kubikmassan. Efter att även hänsyn tagits till viltbetesskadornas effekter bedöms den långsiktiga avverkningsnivån till 7 500 m3fub.

Åkerbo Häradsallmänning 2020

ordinarie allmänningsstämma för delägarna äger rum

den 19 mars kl. 16.30 i Törnevalla Församlingshem. Deltagande anmäls till allmänningskontoret

senast den 12 mars, 013-31 46 25 eller kontakt@haradsmarken.se

Årsberättelse kan fås efter hänvändelse på samma telnr.

Ärenden: Enl. reglementet.

Allmänningsstyrelsen

 

Bergtäkten vid Ryssbygget